About

Sign in

About

About Klinika San Luca

Çdo ditë ne përkushtohemi për të ofruar përkujdesjen mjekësore më optimale. Stafi jonë i kualifikuar, i kombinuar me teknologjinë më të fundit, ka si prioritet pacientin dhe jo vetëm sëmundjen.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store